پرتال كاركنان شرکت آب منطقه ای تهران
این سامانه جهت مشاهده فیش حقوقی و احکام کارگزینی می باشد در حال حاضر تنها احکام حقوقی پرسنل رسمی قابل مشاهده می باشد و تعبیه سایر احکام در حال انجام است جهت ورود به سامانه شماره پرسنلی خود را در قسمت نام کاربری و شماره کد ملی را در قسمت کلمه عبور وارد نمائید این سامانه جهت مشاهده فیش حقوقی و احکام کارگزینی می باشد در حال حاضر تنها احکام حقوقی پرسنل رسمی قابل مشاهده می باشد و تعبیه سایر احکام در حال انجام است جهت ورود به سامانه شماره پرسنلی خود را در قسمت نام کاربری و شماره کد ملی را در قسمت کلمه عبور وارد نمائید این سامانه جهت مشاهده فیش حقوقی و احکام کارگزینی می باشد در حال حاضر تنها احکام حقوقی پرسنل رسمی قابل مشاهده می باشد و تعبیه سایر احکام در حال انجام است جهت ورود به سامانه شماره پرسنلی خود را در قسمت نام کاربری و شماره کد ملی را در قسمت کلمه عبور وارد نمائید این سامانه جهت مشاهده فیش حقوقی و احکام کارگزینی می باشد در حال حاضر تنها احکام حقوقی پرسنل رسمی قابل مشاهده می باشد و تعبیه سایر احکام در حال انجام است جهت ورود به سامانه شماره پرسنلی خود را در قسمت نام کاربری و شماره کد ملی را در قسمت کلمه عبور وارد نمائید این سامانه جهت مشاهده فیش حقوقی و احکام کارگزینی می باشد در حال حاضر تنها احکام حقوقی پرسنل رسمی قابل مشاهده می باشد و تعبیه سایر احکام در حال انجام است جهت ورود به سامانه شماره پرسنلی خود را در قسمت نام کاربری و شماره کد ملی را در قسمت کلمه عبور وارد نمائید
ورود

ورود با: